Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Polityka prywatności

1. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze Sklepu

Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.


 

2. Administrator danych

Administratorem Danych Osobowych jest Zakład Kamieniarski Granit Dulniak sp. j. z siedziba w Lublinie (kod pocztowy 20-439) przy ul. Głuskiej 16, NIP 712-010-64-20, KRS 0000059476, email : info@granit.lublin.pl.


 

3. Rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez Sklep

W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:


 

• Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz możliwości kontaktu z Tobą.


 

• Adres zamieszkania/dostawy towaru – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.


 

• Nr telefonu – wykorzystujemy go tylko do kontaktu z Tobą w sprawie zamówienia.


 

• Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia oraz kontaktujemy się z Tobą.


 

• Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).


 

• Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:

• w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prezentowania i sprzedaży towarów w Sklepie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Sklep (podstawa prawna: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na ochronie swoich praw),

• w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

• w przypadku korzystania z formularza kontaktowego, w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).


 

5. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przez okres utrzymywanie Konta Użytkownika. W przypadku likwidacji konta dane są niezwłocznie usuwane. Ponadto dane są usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane po złożeniu skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

W przypadku dokonania sprzedaży okres przetwarzania danych okres przetwarzanie danych wynosi okres przez który następuje wykonanie umowy oraz jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (w szczególności dane są przechowywane przez okres przedawnienie roszczeń obu stron umowy), a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.


 

6. Prawa użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy:

 1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 2. osoba, której dane dotyczą, wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych,

 3. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

 4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

 3. administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 1. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz

 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

 1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz

 2. przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Spółki.

7. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. policji, sadowi, prokuratorowi;

 2. podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa, takim jak BIK oraz biura informacji gospodarczej, a także innym podmiotom i instytucjom w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem umowy oraz nabywaniem i zbywaniem wierzytelności,

 3. podmiotom wspierającym Spółkę w jego procesach biznesowych i czynnościach, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Spółki (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom Spółki, w tym księgowym, adwokatom, radcom prawnym.

 

8. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

 

9. Dane kontaktowe administratora/inspektora ochrony danych

 

We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z administratorem lub inspektorem danych osobowych (jeśli został wyznaczony) poprzez e-mail iod@granit.lublin.pl.

 

10. Prawo do wniesienia skargi

W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

11. Konieczność podania danych osobowych

Podanie danych jest konieczne w następujących przypadkach:


 

• dokonania zakupu w naszym Sklepie bez zakładania konta i logowania się do niego,


 

• rejestracja w bazie Klientów (założenie konta) – jest dobrowolna. Wówczas przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.

12. Informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.