Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Granit

Sklep internetowy Granit prowadzony jest przez Zakład Kamieniarski Granit Dulniak sp. j. z siedziba w Lublinie (kod pocztowy 20-439) przy ul. Głuskiej 16, NIP 712-010-64-20, wpisana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000059476, email : info@granit.lublin.pl.

I. Definicje.
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;2. Klient będący konsumentem – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Granit;
4 Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.sklep.granit.lublin.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Zakład Kamieniarski Granit Dulniak sp. j. z siedziba w Lublinie a Klientem, a zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Informacje Ogólne.
1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym http://www.sklep.granit.lublin.pl
2.    Niniejszy Regulamin jest regulaminem, w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.  poz. 1422 z późn. zm.) .
3.    Sklep Internetowy Granit prowadzi sprzedaż produktów drogą elektroniczną. Przedmiotem sprzedaży są wyroby z kamienia naturalnego oraz akcesoria związane z kamieniarstwem.
4.    Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych, tj. zastosowania przeglądarek Firefox, Mozilla, Opera lub Internet Explorer 6.0 lub nowszych oraz innych przeglądarek, z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Script. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768.
5.    Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.sklep.granit.lublin.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Dodatkowo Regulamin dostarczany jest nieodpłatnie Klientowi na każde jego żądanie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego..
6.    Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego  zgodnie z jego przeznaczeniem.
7.    Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

III. Składanie zamówień.
1.    Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
2.    Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Procedura złożenia zamówienia w sklepie Internetowym Granit rozpoczyna się od wyboru zamawianych Towarów przez Klienta  poprzez ich dodanie do koszyka i wypełnieniu formularza zamówienia. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez odesłanie wiadomości zwrotnej do Klienta.
3.    W celach bezpieczeństwa transakcji Klient potwierdza swoje zamówienie, umowa sprzedaży zostaje zawarta, a Sklep rozpoczyna procedurę realizacji.
4.    Ceny oferowanych towarów wyrażone są w walucie polskiej (PLN) i uwzględniają podatek VAT. Cena towarów widniejąca przy składaniu zamówienia jest ceną wiążącą dla Sprzedawcy, której Sklep Internetowy nie może zmienić w trakcie realizacji zamówienia na niekorzyść Klienta.  
5.    Kupujący wraz z towarem otrzymuje dowód zakupu w postaci faktury VAT.

IV. Dostawa i płatność.
1.    Koszt przesyłki wyliczany jest w tracie składania zamówienia i ponosi go Klient. Klient jest informowany o kosztach przesyłki kurierskiej przed złożeniem zamówienia. Koszt przesyłki jest uwarunkowany wagą i gabarytami zamówionych towarów.
2.    Klient ma możliwość wyboru formy płatności. Dostępne formy płatności to zapłata gotówką w przypadku odbioru osobistego, przelew na rachunek bankowy w Banku PKO BP S.A. IV o/Lublin nr 96 1020 3176 0000 5302 0011 1534 lub dokonanie płatności elektronicznej Przelewy24.pl.
3.    Towar wysyłany jest do Klienta w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia na adres wskazany przy składaniu zamówienia.
4.    Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionych towarów.

V. Odstąpienie od umowy.
1.    Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów o których mowa w art. 33, art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres: Zakład Kamieniarski Granit Dulniak Sp. j. z siedziba w Lublinie  ul. Głuska 16, 20-439 Lublin. 2.   Bieg  14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która 

obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

8. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sklepowi lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

12. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sklep nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o Prawach Kosumenta tj. nie poinformował go najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość w sposób jasny i zrozumiały o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZ DO DOKONANIA ODSTĄPIENIA OD UMOWYVI. Reklamacje.
1.    Zakład Kamieniarski Granit Dulniak sp. j. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne (rękojmia) rzeczy sprzedanej w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.
2.    Zakład Kamieniarski Granit Dulniak sp.j. ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi,  jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

3. Roszczenia o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klient jest konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwuletniego terminu o którym mowa w ust. 2.
 

4. W terminach określonych w ust. 3 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. W przypadku wady prawnej rzeczy sprzedanej bieg terminu, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
6.    Reklamacje można składać osobiście w siedzibie w Lublinie przy ul. Głuskiej 16, jak też można je kierować pisemniena powyższy adres (u. Głuska 16, 20-439 Lublin) lub na adres email: info@granit.lublin.pl.
7    Zakład Kamieniarski Granit Dulniak sp. j. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni.

8. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie. 


VII. Postanowienia końcowe.
    
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.